Προσοχή

Δεν είναι τα γεγονότα που καθορίζουν την ψυχική μας κατάσταση,
αλλά η σημασία που τους δίνουμε!